Jordbruksverkets Bestämmelser

Utdrag ur Statens jordbruksverks författningssamling

10 kap. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HÅLLANDE AV

SKÖLDPADDOR

Allmänt om hållande av sköldpaddor

1 § Om sköldpaddor, av arter som i naturen lever i tempererade områden, ges möjlighet till vintervila ska detta ske regelbundet i årligen återkommande perioder och på ett sätt som motsvarar de naturliga förhållandena.

Under vintervila gäller inte bestämmelserna i 3, 6 – 9, 11, 12 och 15 §§. Inför vintervila ska djuren förberedas genom en tid medsuccessivt lägre omgivningstemperatur, minskad ljustillgång och fodertillgång.

2 § En sköldpadda får inte tjudras.

Utrymmen

3 § Landsköldpaddor, sumpsköldpaddor och vattensköldpaddor ska minst ha de utrymmen som framgår av bilaga 7.

Bottenmaterial

4 § Terrariets botten ska vara täckt med ett bottenmaterial som är anpassat efter sköldpaddsartens behov. Land- och sumpsköldpaddor, av arter som är utpräglat grävande, ska ha ett löst, grävbart bottenmaterial av torv, täckbark, jord, sand eller dylikt i ett lager med en tjocklek som minst motsvarar höjden på sköldpaddans skal. Bottenmaterialets innehåll av fukt ska vara anpassat efter sköldpaddsartens behov.

Inredning

5 § Landsköldpaddor och sumpsköldpaddor ska ha sådan inredning att de kan söka skydd. Om flera sköldpaddor hålls tillsammans ska alla samtidigt kunna söka skydd.

6 § Landsköldpaddor ska ha vatten som de kan vada i.

7 § Sumpsköldpaddor ska ha badvatten. Vattnets djupaste del ska minst motsvara höjden på en vuxen sköldpaddas skal. Övergången mellan land och vatten ska vara utformad så att sköldpaddorna lätt kan ta sig i och ur vattnet.

8 § Vattensköldpaddor ska ha vatten av sådan volym att de kan simma, dyka och gömma sig i vattnet. Vattensköldpaddor ska ha möjlighet att gå upp på land. Landdelen ska vara belägen helt ovanför vattenytan och ge sköldpaddorna möjlighet att torka. Landdelen ska vara minst så stor att alla sköldpaddorna samtidigt kan få plats där. Övergången mellan vattnet och landdelen ska vara utformad så att sköldpaddorna lätt kan ta sig i och ur vattnet.

9 § Vattensköldpaddor, av arter som i vilt tillstånd gömmer sig nedgrävda i sjöbottnen, ska i vattnet ha en mjuk botten, av finkornig sand eller dylikt, i ett lager med en tjocklek som minst motsvarar höjden på sköldpaddans skal.

Klimat

10 § Sköldpaddor ska hållas vid ett klimat som liknar artens naturliga mikroklimat.

11 § I ett terrarium med sköldpaddor ska det finnas platser med olika temperaturer som gradvis övergår i varandra, så att djuren kan välja att vistas på olika platser för att upprätthålla sin optimala kroppstemperatur. Detta gäller inte för sköldpaddor som hålls vid en konstant temperatur, som är lika med deras optimala kroppstemperatur. Vattensköldpaddor ska ha en vattentemperatur som motsvarar artens naturliga förhållanden.

12 § En värmekälla ska ge värme, på ett sätt som är anpassat till sköldpaddsartens levnadssätt, och kunna utnyttjas av djuret där det helst uppehåller sig. Om flera sköldpaddor hålls tillsammans ska alla samtidigt kunna utnyttja uppvärmningsplatser. I ett förvaringsutrymme med dagaktiva sköldpaddsarter, som i naturen utnyttjar direkt solbestrålning för att uppta värme, ska de varmaste platserna ha hög ljusintensitet.

13 § Temperaturen på en uppvärmningsplats får inte överstiga +50°C. Lampor, element och andra värmekällor med en yttemperatur över +50°C ska vara försedda med skydd eller vara placerade så att sköldpaddorna inte kan komma i direkt kontakt med dem.

14 § Luftfuktigheten ska vara särskilt anpassad efter sköldpaddsartens behov.

Foder

15 § Sköldpaddor ska utfodras med ett för arten anpassat foder i sådan mängd och med sådana intervall att de upprätthåller ett medelgott hull.